Πιστοποιητικό ACSM

ACSM Πιστοποίηση Προσωπικού Γυμναστή

Το ACSM πιστοποιεί ότι ο Προσωπικός Γυμναστής (certified Personal Trainer™, cPT) είναι ένας επαγγελματίας fitness, που συμμετέχει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας εξατομικευμένης προσέγγισης στην καθοδήγηση άσκησης σε υγιείς πληθυσμούς, ή/και σε άτομα με ιατρική άδεια άσκησης. Χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές διδασκαλίας, ο cPT είναι έμπειρος στην καθοδήγηση, επιδεικνύοντας ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους άσκησης, με την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της επιστήμης της άσκησης. Ο cPT είναι εξοικοιωμένος με τις μορφές άσκησης που χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν, να διατηρήσουν, ή/και να βελτιστοποιήσουν τα σχετικά με την υγεία χαρακτηριστικά του σωματικού fitness και της απόδοσης. Ο cPT έχει εμπειρία στη συγγραφή των κατάλληλων συστάσεων άσκησης, στην καθοδήγηση και στην επίδειξη ασφαλών και αποτελεσματικών μεθόδων άσκησης, και στην παρακίνηση των ατόμων να αρχίσουν και να συνεχίσουν με υγιεινές συμπεριφορές.

Ο γραπτός διαγωνισμός διεξάγεται με ένα βασισμένο σε υπολογιστή εξεταστικό σχήμα, σε ένα εξουσιοδοτημένο Pearson VUE εξεταστικό κέντρο. Ο διαγωνισμός περιέχει περίπου 125-150 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, βασισμένες σε ΓΔΔ (Γνώσεις, Δεξιότητες, και Δυνατότητες), κατανεμημένες σε εννέα γνωστικές περιοχές.
Αίτηση Εγγραφής στο Σεμινάριο

Συνιστώμενοι Τίτλοι για Υποψήφιους

ACSM's Πηγές για τον Προσωπικό Γυμναστή
(Resources for the Personal Trainer)

0-7817-8745-9

Optional Titles

ACSM's Σχετικό με την Υγεία Εγχειρίδιο Αξιολόγησης του Σωματικού Fitness
(Health-Related Physical Fitness Assessment Manual)

0-7817-3471-1